Ulubione

REGULAMIN

1. Charakterystyka produktu

Kupując produkty BRUNI nie tylko wybierasz niepowtarzalny i pełen charakteru styl, ale również akceptujesz wszystkie warunki jakie ciągnie za sobą wykorzystanie do ich budowy naturalnego materiału, jakim jest lite drewno.

Produkty BRUNI posiadają widoczne "naturalne wady" i jest to głównym zamysłem firmy. Produkty wykonujemy tylko i wyłącznie z litego drewna i celem firmy jest zachowanie i wyeksponowanie jego naturalnego wyglądu. Wady takie jak sęki, ubytki po sękach, miejscowe spękania są nieodłącznym elementem drewna i tym samym są czymś co chcemy pokazywać, a nie ukrywać.

Tolerancja wymiarów

W wyniku procesów obróbki, wyrównywania i dopasowywania drewna wymiary gotowego blatu mogą różnić się od wartości nominalnych w następujących granicach:

Naturalne wady drewna

Wszelkie wady drewna pochodzenia naturalnego i związane z charakterystyką tego materiału takie jak: sęki, miejscowe spękania, ubytki po sękach i wszelkie inne wady mają kluczowy wpływ na wygląd i indywidualny charakter naszych mebli i nie są uznawane za wadę produktu, chyba, że indywidualnie inaczej ustalono z klientem.

Praca drewna

Produkty wykonywane są z litego drewna. Ten naturalny materiał wykazuje tendencję do zmian objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych - głównie wahań wilgotności powietrza. Proces ten jest bardzo długotrwały i zależy od szeregu czynników, którym poddawane jest drewno w trakcie eksploatacji.

Drewno, z którego wykonany jest mebel było poddane odpowiednim procesom sezonowania/suszenia, które dostosowują je do użytku wewnętrznego, jednakże zjawiskiem normalnym i naturalnym jest niewielkie odkształcanie się blatu. Zjawiska związane z pracą drewna nie są uznawane za podstawę do reklamacji, o ile nie wpływają w sposób rażący na użyteczność mebla.

Konsument jest zobowiązany do utrzymania w pomieszczeniu, w którym przechowuje produkt drewniany, temperatury w granicach 18-23 stopnie i wilgotności względnej powietrza 40-65%. Producent nie odpowiada za zniekształcenia wynikające z:

Zmiany barwy

Pod wpływem ekspozycji na działanie promieni słonecznych drewno może zmieniać barwę, co jest procesem naturalnym i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

Konserwacja i zasady użytkowania (MEBLE)

A.Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi instrukcję użytkowania, z którą Konsument ma obowiązek niezwłocznie się zapoznać. Sprzedający wyklucza swoją odpowiedzialność w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z dostarczoną instrukcją.

B.Konsument powinien okresowo dbać o produkt, pokrywając go odpowiednim środkiem 1-2 razy do roku. Środek ten nie jest dołączony do zakupionego produktu. Wszelkie informacje na temat środka oraz sposobu konserwacji zostaną zapisane w instrukcji użytkowania. Wszelkie wady wynikające z braku konserwacji produktu nie są powodem do reklamacji.

Dostawki

Oferowane przez Sprzedającego dostawki przedłużające blat stołu mają ograniczoną nośność. Obciążenie statyczne, na jakie mogą być narażone dostawki wynosi 7kg. Dostawki do blatu nie są przechowywane w skrzyni stołu. Dostawki należy przechowywać w miejscu o odpowiedniej wilgotności i nie bezpośrednio na ziemi. Nieodpowiednie warunki przechowywania dostawek w późniejszym okresie mogą doprowadzić do złego dopasowania do blatu. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zmiany powstałe wskutek złego przechowywania dostawek.

2. Postanowienia ogólne

2.1Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BRUNI Natalia Kotowicz (NIP 813-354-33-24, REGON 180936495) zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem sklepu internetowego www.bruni.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), drogą mailową lub telefonicznie.

2.2Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zakres i warunki świadczenia usług

3.1Produktami oferowanymi w Sklepie Internetowym są meble wykonywane z naturalnego drewna i metalu. Oferta zawarta na stronie Sklepu Internetowego zawiera dokładny opis produktu, łącznie z parametrami technicznymi, dostępnymi wariantami kolorystycznymi, zdjęciami, ceną oraz metodami płatności i kosztami wysyłki.

3.2Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

3.3Zamówienia można składać za pomocą sklepu internetowego, mailowo lub telefonicznie.

3.4Złożenie zamówienia jest równoznaczne z:

3.5Po złożeniu zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.6Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

3.7Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

3.8Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

3.9Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

3.10Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

3.11W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

3.12Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

3.13Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

3.14Przy realizacji dostaw zastosowanie mają przepisy Prawa Przewozowego.

3.15Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT).

4. Czas realizacji zamówienia oraz sposoby i koszty dostawy

4.1Czas realizacji zamówienia wynosi od 21 dni roboczych

Dzień roboczy to 1 dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji liczy się od momentu zaksięgowania zaliczki na koncie Sprzedającego do stworzenia gotowego, w pełni wartościowego produktu.

Czas wysyłki/dostawy nie jest zaliczany do czasu realizacji zamówienia

4.2Sprzedawca oferuje następujące opcje dostawy:

5. Gwarancje /MEBLE

Sprzedawca udziela na meble 12 miesięcznej gwarancji.

6. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

Nasze produkty wykonywane są na Państwa indywidualne zamówienie. Takie produkty są wyłączone z możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

7. Reklamacje związane z jakością towaru

7.1Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w szczególności art. 556 i następne. Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem przez 2 lata od daty wydania rzeczy.

7.2Reklamację należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@bruni.com Następnie należy wypełnić „Formularz Reklamacji” i odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Bruni Natalia Kotowicz Lubenia 385 36-042 Lubenia

7.3Klient jeżeli towar ma wadę, może:

7.4Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.

7.5W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. W przypadku nie uznania reklamacji koszty przesyłki pokrywa Klient.

8. Reklamacje związane z uszkodzeniem w transporcie

8.1W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem w transporcie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8.2Klient powinien przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody.

8.3Reklamację związaną z uszkodzeniem w transporcie Klient składa u Dostawcy.

8.4Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni i poinformowania Klienta w sposób zdeklarowany w Formularzu Reklamacji.

9. Prawa autorskie

Wszelkie opisy zawarte na stronie są własnością BRUNI i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela. Wszelkie zdjęcia są własnością BRUNI. Ich kopiowanie i używanie jest możliwe tylko za zgodą właściciela przy jednoczesnym podaniu źródła.

10. Postanowienia końcowe

10.1Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.

10.2W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.